Правителството одобри 2 295 530 лева за дейности по пет национални програми за образованието за 2019 година

Министерският съвет одобри 2 295 530 лева за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Ученически олимпиади и състезания“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Успяваме заедно“, „Заедно за всяко дете“ и „Без свободен час“ за 2019 година, съобщиха от правителствената информационна служба.

За националната програма „Ученически олимпиади и състезания“ се отпускат 1 271 399 лева за финансиране на одобрените проекти на 221 училища. С тях ще се финансира провеждането на допълнителна работа с ученици за подготовка за олимпиади и осигуряване на условия за участие на ученици в национални олимпиади и състезания. В допълнителното обучение, провеждано от 961 учители, са включени 8 647 ученици.

За националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 408 257 лева се разпределят на 201 общински училища по модул „Културните институции като образователна среда“. Средствата са за провеждане на задължителни, избираеми и факултативни учебни часове по общообразователни предмети и теми, свързани с изкуства, в музеи, в галерии и в театри с цел по-добро и привлекателно поднасяне на учебно съдържание.

За националната програма „Успяваме заедно“ се отпускат 288 161 лева. Те са за 150 общински детски градини за осигуряване на книги и играчки за децата, материали за обогатяване на средата, консумативи за изпълнение на проектните дейности, за „стаи на семейството“ за провеждане на срещи с родителите. Целта е изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна и интерактивна среда и изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина.

При националната програма „Заедно за всяко дете“ отпуснатите 17 431 лева са за 74 общински училища и 6 детски градини. С тях ще се осигурява подкрепа за реализиране на дейностите на екипите за обхват, включително разходи за командировка за осъществяване на мярка „Посещение на адрес“.

По националната програма „Без свободен час“ с 310 282 лева ще се възстановяват средства за учител, когато замества в училище или детска градина. Целта е постигане на непрекъснатост на учебния процес и изпълнение на учебните планове и програми. По модул „Без свободен час в училище“ бенефициенти са 453 общински училища и един Център за специална образователна подкрепа, а по модул „Без свободен час в детската градина“ – 45 общински детски градини.

Средствата се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 година.

Виж също...

Loading...