Община Брезник получава малко над 500 лева за развитие на образованието, за Трън пък се отпускат 151 лева

Допълнителни трансфери по бюджетите на Общините Брезник и Трън за 2019 година бяха одобрени от Министерски съвет. Средствата са предназначени за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, научи Zapadno.com.

Община Брезник получава общо 504 лева за две национални програми за развитие на образованието. От тях 454 лева са за националната програма “Без свободен час”. Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение подобряване качеството на образованието чрез осигуряване на условия за непрекъснат образователен процес на децата и учениците в детските градини, в училищата и в Центровете за специална образователна подкрепа, както и създаване на условия за опазване на живота и здравето им.

Другите 50 лева, които общинската администрация в Брезник получава са за националната програма “Заедно за всяко дете”. Общата цел на програмата е повишаване на ефективността в работата на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна пред училищна и училищна възраст и подобряване на достъпа до предучилищно и училищно образование и качеството му чрез създаване и поддържане на благоприятна образователна среда за стимулиране и устойчиво образователно развитие. Община Трън също получава 151 лева допълнителен трансфер за националната програма “Заедно за всяко дете”.

Допълнителните трансфери се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот”, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование”, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 година, става ясно от постановление на Министерски съвет.

Снимки: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...