Доходите на земеделските стопанства са намалели през 2018 година, но пък се е увеличила стойността на крайната продукция

Стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство за 2018 година (в текущи цени по предварителни данни), възлиза на 8 457.6 милиона лева, което е с 2.7 % повече спрямо предходната година. Увеличението се дължи изцяло на ръст на цените – с 3.0 %, докато във физическо измерение (обеми на произведените количества) спрямо 2017 година е отчетено минимално намаление с 0.3 %, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, се равнява на 5 773.0 милиона
лева и представлява 68.3 % от общата стойност на селскостопанската продукция. В сравнение с 2017 година тя е по-висока с 3.7 %, което е в резултат на увеличение на цените – с 3.3 %, докато произведените обеми отбелязват слабо увеличение – с 0.4 %. Преобладаващата част от продукцията в растениевъдството (80.6 %) през 2018 година е от зърнени и технически култури, чиято стойност се изчислява съответно на 2 823.6 милиона лева и 1 829.0 милиона лева, показват предварителните данни.

Стойността на произведената през 2018 година продукция от животновъдството възлиза на
1 990.2 милиона лева, или 23.5 % от крайната продукция в селското стопанство. Спрямо 2017 година продукцията от животновъдството отбелязва увеличение с 0.7 %, което е в резултат на повишение на цените – с 2.2 %, докато произведените обеми намаляват с 1.5 %. Стойността на продукцията от отглеждането на селскостопански животни е 1 102.5 милиона лева (55.4 % от продукцията в животновъдството), докато стойността на произведените животински продукти се равнява на 887.7 милиона лева (44.6 %). В сравнение с 2017 година стойността на отглеждането на селскостопанските животни се увеличава с 5.2 %, което се дължи както на повишение в цените – с 3.5 %, така и на обемите – с 1.6 %. Стойността на произведените животински продукти спрямо предходната година отбелязва намаление с 4.5 %, което е в резултат на намаление на произведените обеми – с 5.1 %, докато цените се запазват почти без промяна – с 0.6 % по-високи спрямо 2017 година.

В сравнение с 2017 година стойността на селскостопанските услуги отбелязва увеличение със
7.8 %, докато стойността на продукцията от второстепенни неселскостопански дейности (неотделими) намалява с 15.8 %. Намалението на продукцията от второстепенни неселскостопански дейности е в резултат на спад в произведените обеми – с 18.4 %, който не може да бъде компенсиран от увеличението в цените – с 3.2 %.

Виж също...

Loading...