Община Брезник ще трябва да внесе над 2 100 лева, а Община Трън над 1 200 лева в Асоциацията по ВиК-Перник за 2020 година

На извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК-Перник бе приет проектобюджета за 2020 година. Заседанието, председателствано от областния управител Ирена Соколова, се проведе при необходимия кворум с участието на кметовете на Перник, Ковачевци и Земен, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

В дневния ред, състоящ се от една точка, беше разгледан и приет препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2020 година, в размер на 22 085,00 лева, съгласно член 20, алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК (ПОДАВиК). „Проектът на бюджет на Асоциация по ВиК на обособена територия-Перник, обслужвана от „ВиК” ООД – Перник за 2020 година е изготвен на база планираните годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на Асоциацията, съгласно Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на Aсоциациите по ВиК. Основната му цел е запазване на финансовата стабилност на Асоциацията и недопускане на рискове за осъществяване текущата дейност през годината. През 2020 година предстои извършването от ВиК оператора на една от най-големите в страната инвестиции с проект по ОП ”Околна среда 2014-2020 г”. С нея се предвижда повишаване на сигурността на водоподаването за гр. Перник и гр. Радомир, намаляване загубите на вода, както и повишена свързаност към канализационната мрежа. Тази приоритетна задача за ВиК оператора поставя приоритети и пред Асоциация по ВиК-Перник във връзка с контрола и мониторинга на сключения Договор и по отношение на приемане поетапното извършване на тази голяма по обем и стойност инвестиция.”, заяви областният управител и председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия.

Общият размер на приходите в Проекта на бюджет на Асоциацията за 2020 година е в размер на 63 100,00 лева, формирани както следва: вноска на държавата на стойност – 22 085,00 лева, вноски на Общините – общо 41 015,00 лева. Вноските на Общините в проектобюджета са определени въз основа на предложената вноска на държавата и процентното съотношение на гласовете в общото събрание, а именно: Община Перник с процентно разпределение равно на 47,31 % и вноска в размер на 29 852,61 лева; Община Радомир с процентно разпределение равно на 10.17 % и вноска в размер на 6 417,27 лева; Община Брезник с процентно разпределение равно на 3.38 % и вноска в размер на 2 132,78 лева; Община Трън с процентно разпределение равно на 2.02 % и вноска в размер на 1 274,62 лева; Община Земен с процентно разпределение равно на 1,34 % и вноска в размер на 845,54 лева; Община Ковачевци с процентно разпределение равно на 0,78 % и вноска в размер на 492,18 лева.

На заседанието Общините поставиха въпроси относно възможността от кандидатстването на проекти свързани с изграждане и реконструкция на водоснабдителна мрежа и системи.

В публикацията са използвани снимки от пресцентъра на Областна администрация-Перник и архива на Zapadno.com

Виж също...

Loading...