Брезнишката детска градина започна работа по проект за достъп до предучилищно образование на деца от уязвими групи и живеещи в бедност

Детска градина “Брезица” в Брезник започна работа по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, който е с бенефициент Министерство на образованието и науката. Във връзка с проекта в детска градина “Брезица“ ще бъдат назначени ресурсен учител и помощник на учителя, съобщиха от детското заведение в Брезник.

Работата по проекта в детската градина е стартирала на 16 септември. За целите на настоящата операция под уязвими групи следва да се разбират такива, които са в риск от социално изключване и маргинализиране поради ограничен достъп до качествено образование и здравни услуги, до социални права, до възможностите на обществото и икономиката, с професионална квалификация и умения, възпрепятстващи участието на пазара на труда и с трудности в социализацията, като роми, мигранти, търсещи или получили международна закрила, деца, за които българският език не е майчин, деца със специални образователни потребности, деца с трудности в обучението, възпитанието и социализацията, деца от социално-слаби семейства, деца в неравностойно положение, деца в риск и други, поясниха от детска градина “Брезица”.

Проектът “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др.

Проектът предвижда набор от мерки – предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина. Предвижда се и разработване на специализирана методика за овладяване на български език за деца с различен майчин език. Разработването на методиката и обучението на учители за нейното прилагане ще гарантира устойчивостта на проекта.

Ранното идентифициране и осигуряването на обща и допълнителна подкрепа за децата, за които е установено, че имат потребност от такава, чрез назначаването на допълнителен педагогически персонал са други дейности насочени към активно приобщаване. За учители от детските градини ще бъде осигурено обучение за прилагане на скрининг тест за ранно идентифициране на обучителните затруднения. Съпътстващи изпълнението на проекта ще бъдат и дейностите за изграждане на умения на непедагогическите специалисти и за работа и мотивиране на родители за ползите от предучилищното образование. Предвижда се и провеждането на две национални кампании: за мотивиране на родители и за преодоляване на негативните нагласи и недопускането на дискриминация.

Виж също...

Loading...