Периодите на сметоизвозване в град Брезник и брезнишките села през 2020 година бяха определени от общинската администрация

Брезнишката общинска администрация определи границите на районите и вида на предлаганите услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на депо и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2020 година в населените места на община Брезник. Това става ясно от заповед на сайта на Община Брезник.

Сметосъбиране и сметоизвозване в град Брезник ще се извършва в района обхващащ застроените с жилищни сгради имоти в квартал “Варош”, бившето ДЗС, колбасарски цех “Бенет”, “Брис ХМ” АД – в несъстоятелност, “България Метал ГЖ” ЕООД и други, които са подали молби за услугите и отговарят на условията за предоставянето им. За имотите, които са извън регулация няма организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Собствениците на такива имоти заплащат такса съгласно член 63, алинея 1 от Закона за местните данъци и такси, тоест за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, поясняват от общинската администрация.

Събирането на битова смет и транспортирането и за селата Слаковци, Сопица, Велковци (включително махала “Пали лула”), Ноевци (включително махала “Горна”), Непразненци (без махала “Вейници”), Гигинци, Бегуновци и Кошарево (без махалите “Ранинци” и “Крушие”) обхваща границите на одобрените регулационни планове, с изключение на стопанските дворове на бившите ТКЗС-та.

Събирането на битова смет и транспортирането и за селата Банище, Ръждавец, Станьовци (без махала “Петрови”), Душинци (без махала “Сърбинов дол”), Горна Секирна (без махала “Валога”) и Долна Секирна (без махалите “Маркови”, “Миткови”, Неворци”, “Шопа”, “Колина”, “Пеина”, “Филипови”, “Сливие”, “Калдръм”, “Каменица”, “Мартинови”, “Буков дол”, “Кулова падина”, “Шокина”, “Калина”, “Здравко Янев”, “Танини”, “Стоян”, “Джиневи”, “Круше”, “Господинови”, “При Оданови”, “Янкови”, “Равнище”, “Бобово”, “Льокашеви”, “Байдини”, “Николчеви”, “Младенови”, “Танчеви”, “Паунови”, “Миленкови” и “Джерманови”) обхваща границите на одобрените регулационни планове, с изключение на стопанските дворове на бившите ТКЗС-та.

Събирането на битова смет и транспортирането и за селата Ребро (без махала “Драганица”), Кривонос, Брезнишки извор, Садовик, Режанци, Конска, Гърло (включително Старо село), Муртинци, Билинци, Видрица (без махала “Стрин дол”), Завала (без махалите “Сливие” и “Чапуранова”). Ярославци, Брусник, Озърновци, Красава, Горни Романци, Долни Романци (без махалите “Тричкова”, “Вилина воденица”, “Белини”), Арзан (без махала “Рангелова”), Гоз (без махалите “Логатор” и “Доганджии”) и Бабица обхваща границите на одобрените регулационни планове, с изключение на стопанските дворове на бившите ТКЗС-та.

Честотата на сметоизвозване за град Брезник ще бъде два пъти седмично на контейнерите тип “Бобър” и кофите тип “Мева”. Битовите отпадъци от селата Слаковци, Сопица, Велковци, Ноевци, Непразненци, Гигинци и Бегуновци ще се извозват един път седмично. Два пъти месечно пък ще се осъществява сметоизвозването от селата Банище, Ръждавец, Станьовци, Душинци, Горна Секирна и Долна Секирна. На различни периоди в годината пък ще се извозват битовите отпадъци от селата Ребро, Кривонос, Брезнишки извор, Садовик, Режанци, Конска, Гърло, Муртинци, Билинци, Видрица, Завала, Ярославци, Брусник, Озърновци, Красава, Горни Романци, Долни Романци, Арзан, Гоз и Бабица. Първият определен период за сметоизвозване в тези села обхваща месеците от април до октомври включително, когато дейността ще се осъществява два пъти месечно. Вторият период пък обхваща месеците от ноември до март включително, когато един път месечно ще се извършва сметоизвозване.

Виж също...

Loading...