Преразпределиха 77 милиона евро за млади земеделски производители, биологично земеделие и инвестиции в земеделски стопанства

През 2020 година ще стартират приеми по 11 мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година с бюджет близо 114 милиона евро. Това стана ясно по време на заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Управляващият орган представи на заинтересованите страни предложение за изменение на Програмата. То включва преразпределние на средства във връзка с рамката за изпълнение и предложение за прехвърляне на средства от нестартирали мерки, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

По време на заседанието бе прието да бъдат преразпределени 77 милиона евро от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони към подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“, мярка 11 „Биологично земеделие“ и подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Преразпределението на средства има за цел да спомогне за ефективното разходване на средства в заключителния етап на изпълнение на Програмата за развитие на селските райони.

Управляващият орган на Програмата одобри и прехвърляне на допълнителни средства в размер на 70 милиона евро от нестартирали мерки и подмерки. Със средствата ще бъде осигурена възможност за разработване и стартиране на мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“. По този начин ще се осигури възможност за подпомагане на инвестиции в превантивни действия за повишаване на биосигурността в животновъдните стопанства. Във връзка с усложнената епизоотична обстановка по мярката ще могат да бъдат закупувани и животни.

С преразпределението на средствата се предвижда да бъде стартиран финансов инструмент чрез средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, поемане на нови ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ в рамките на кампания 2019/2020 година и стартиране на прием на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, насочен към животновъдни стопанства през пролетта на 2020 година. Поемането на нови ангажименти по мярка 11 ще бъде възможно единствено при положителни резултати относно прилагането на биологично земеделие и системите за контрол в страната. Те ще бъдат обект на проверка на предстоящия одит от страна на службите на Европейската комисия.

В началото на 2020 година ще стартира целеви прием по подмярка 6.3, насочен към животновъдни стопанства отглеждащи свине, птици и дребни преживни животни (кози и овце). Целевият прием ще бъде насочен към малки земеделски стопанства, като една от целите в техните проекти ще бъде свързана с повишаване на биосигурността, което е от изключителна важност за здравословното състояние на животните. Ще се предостави възможност на малките свиневъдни, птицевъдни, козевъдни и овцевъдни стопанства да преодолеят неблагоприятните икономически последиците. Чрез осигурената подкрепа те ще могат запазят конкурентните си предимства спрямо по – големите земеделски стопанства, в условията на модернизирани животновъдни обекти с повишена превенция от епизоотии.

През 2020 година за първи път ще стартира и подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“. По нея ще се подпомагат дейности за залесяване и създаване на горски масиви чрез почвоподготовка, закупуване на залесителен материал, ограждане на залесените територии и други, като ще се насърчи и създаването на медоносни видове.

Важен акцент в индикативната годишната работна програма е предстоящият прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, който се планира в периода март-април 2020 година Приемът ще бъде насочен изцяло към проектни предложения в сектор „Животновъдство“. Приоритет отново ще бъде даден на животновъди, които предвиждат инвестиции с цел повишаване на биосигурността в стопанствата им.

Комитетът за наблюдение одобри Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година да разработи финансов инструмент за кредитиране на по-ниски лихвени проценти за земеделски стопани, млади фермери, микропредприятия, както и за ползватели на финансова помощ по отделни мерки от Програмата за развитие на селските райони.

Повече информация за предстоящите приеми по мерките от Програмата за развитие на селските райони може да намерите тук.

Виж също...

Loading...