През третото тримесечие на годината 3 милиона и 299 хиляди хора в страната работят, най-много са трудещите се в сектора на услугите

През третото тримесечие на 2019 година коефициентът на безработица е 3.7 %, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 76.3 %, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 74.2 %, като в сравнение с третото тримесечие на 2018 година се увеличава с 1.7 процентни пункта. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години се увеличава с 2.6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2018 година и достига 71.4 %. Коефициентът на безработица е 3.7 %, или с 1.3 процентни пункта по-нисък в сравнение с третото тримесечие на 2018 година. Обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години са 61.4 хиляди, или 5.3 % от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

През третото тримесечие на 2019 година общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 299.2 хиляди, от които 1 771.3 хиляди мъже и 1 527.9 хиляди жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 55.3 %, като при мъжете този дял е 61.9 %, а при жените – 49.2 %. През третото тримесечие на 2019 година преобладаващата част от заетите лица – 2 079.2 хиляди души, или 63.0 %, работят в сектора на услугите, 989.8 хиляди (30.0 %) работят в индустрията и 230.3 хиляди (7.0 %) – в селското, горското и рибното стопанство. От всички заети 3.6 % (118.3 хиляди) са работодатели, 6.4 % (210.1 хиляди) – самостоятелно заети лица (без наети), 89.5 % (2 953.3 хиляди) – наети лица, и 0.5 % (17.5 хиляди) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 262.3 хиляди (76.6 %) работят в частния сектор, а 690.9 хиляди (23.4 %) – в обществения. Броят на наетите лица с временна работа нараства с 14.5 % в сравнение с третото тримесечие на 2018 година и достига 159.7 хиляди, или 5.4 % от всички наети лица.

Виж също...

Loading...