Община Брезник с инвестиционно предложение за рекултивация на общинското депо за битови отпадъци

Инвестиционно предложение “Рекултивация на общинско сметище гр. Брезник” е обявено на сайта на общинската администрация в Брезник.

Закритото общинско депо за битови отпадъци е разположено в местността “Чифлик” в землището на град Брезник. Инвестиционното предложение за рекултивацията му не попада в зони за защита на питейните води от повърхностни източници, не попада и в границите на санитарно-охранителни зони за питейни и минерални води и не попада в границите на зона за защита на водите. Теренът на закритото общинско сметище не е разположен на, или в близост до защитени територии и зони от екологична мрежа “Натура 2000”. Най-близко разположените защитени зони са на разстояние около 5 – 6 километра, става ясно от обявлението за инвестиционното предложение.

Мнения и становища за намерението за рекултивация на бившето общинско депо за битови отпадъци могат да се изразят писмено в Община Брезник или в Регионална инспекция по околната среда и водите-Перник.

Виж също...

Loading...