Картофопроизводителите разсрочват кредитите си до края на месец ноември, а животновъдите – до 10 януари 2020 година

На 30 ноември изтича срокът, в който картофопроизводителите могат да подават заявления за разсрочване на кредити, дължими към Държавен фонд „Земеделие“. Отсрочва се дължимата към 27 ноември 2019 година главница по заеми, получени за закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи за 2011 година. Стопаните могат да кандидатстват за подкрепата само при условие, че дължимата към началната дата за прием лихва е възстановена преди подаването на заявлението за отсрочване, припомниха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

От възможността за удължаване срока на погасяване на дължимите суми към Държавен фонд „Земеделие“ могат да се възползват само кредитополучатели, които през 2019 година са отглеждали картофи. От ресорното министерство припомниха още, че се приемат и заявления за отсрочване на отпуснати кредити в сектор „Животновъдство“, но за тях крайният срок изтича на 10 януари 2020 година. От възможността за отсрочване на главницата и лихвата по предоставените кредити могат да се възползват птицевъди и свиневъди, получили кредити за фураж в периода от 2008 до 2010 година. Облекчението се отнася и за фермери, отглеждали едри и дребни преживни животни, на които са предоставени заеми за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 година.

Задълженията си ще могат да разсрочат само стопани, които през стопанската 2018/2019 година са отглеждали животни от същото направление, за което са получили кредити. Това се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на Българска агенция по безопасност на храните, а за животни, които не подлежат на идентификация – с писмо от официален ветеринарен лекар.

С решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ се разсрочват кредитите, отпуснати на картофопроизводителите, получили заеми през 2011 година и на животновъди през периода 2008 – 2012 година. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер на 3 %. Не се допуска отсрочване на кредити на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон към датата на сключване на анекса.

Виж също...

Loading...