Правителството прие Наредба за концесиите за добив на минерална вода

Правителството одобри Наредба за концесиите за добив на минерална вода. Приемането й е свързано с влизане в сила на новия Закон за концесиите от 2 януари 2018 година, според който концесиите за добив на минерална вода се предоставят и изпълняват при условията и по реда на Закона за водите, съобщиха от правителствената информационна служба.

Наредбата определя реда за извършване на подготвителни действия и за провеждане на процедурата за предоставяне на концесиите за добив на минерални води изключителна държавна собственост и публична общинска собственост. Утвърждават се условията за изпълнение, изменение и прекратяване на концесионните договори за добив на минерални води.

Откриването на процедурата за предоставяне на концесия и определянето на концесионера се извършва с решение на концедента. Концедент за добив на минерални води изключителна държавна собственост е Министерски съвет, а за добив публична общинска собственост – Общинският съвет. Осигуряването на извършването на подготвителните действия и организацията по провеждането на процедурата за предоставяне па концесия са в компетенциите на министъра на околната среда и водите за държавните концесии, и на кмета на Общината за общински те концесии.

Концедентът взема решение за приемане или отказ за изменение на концесионен договор по предложение съответно на министъра на околната среда и водите или кмета на Общината. Те сключват концесионния договор и осъществяват контрола върху изпълнението му.

Виж също...

Loading...