Нова услуга от Национална агенция за приходите предоставя онлайн справка за възложените проверки и ревизии

От 10 декември на Е-портала на Национална агенция за приходите е публикувана нова електронна услуга „Справка за възложените проверки и ревизии“. Услугата е със свободен достъп и предоставя възможност за получаване на информация, относно възложените проверки и ревизии. Услугата може да бъде получена във всяка териториална дирекция и офис на Националната агенция по приходите, а също така и чрез Е-услуги със свободен достъп на портала за електронни услуги, предоставяни от Национална агенция за приходите на сайта на ведомството.

Справката за възложените проверки и ревизии, генерирана от информационната система на Национална агенция за приходите може да бъде получена:

– на място в териториалните дирекции и офиси на Национална агенция за приходите след предоставяне на информация, съдържаща уникален идентификационен код на проверката/ревизията – получава се след назначаването й, и идентификационен номер на лицето. По отношение на възложените проверки в обекти, при който няма данни за идентификатор на лицето се допуска въвеждането само на уникален идентификационен код на проверката.

– след подаване на електронна заявка за Е-услуги със свободен достъп на портала за електронни услуги на Национална агенция за приходите, съдържаща уникален идентификационен код на проверката/ревизията и идентификатор – единен граждански номер, БУЛСТАТ, личен номер на чужденец на лицето.

Чрез получената информация, проверяваното лице може да се увери, че проверката е истинска, а не е обект на злонамерени действия, подробно да се запознае с вида и обхвата на ревизията, срока, екипа и описание на производството и да получи богата допълнителна информация, относно законовата рамка на контролните производства.

Новата услуга ще осигури по-голяма прозрачност, относно действията, извършвани от органите по приходите в Национална агенция за приходите, в хода на контролните производства, а също така и по-голяма информираност на задължените лица за техните права и задължения.

Виж също...

Loading...