Над 5 000 деца са били под приемна грижа по проект, който се изпълнява от 2016 година насам

За четирите години от функционирането на проекта „Приеми ме 2015“ през социалната услуга „приемна грижа“ са преминали над 5 200 деца. Това сочат данните от обобщения годишен преглед по наблюдаваните показатели и мониторинга на 4-годишния период, извършен от националния екип за организация и управление на проекта, съобщиха от пресцентъра на Агенция за социално подпомагане.

Социалната услуга по проект „Приеми ме 2015“ стартира на 1 януари 2016 година за 1 489 деца в 82 общини – партньори на Агенцията за социално подпомагане. Към края на миналата година настанените по проекта деца са 1 910 в 148 общини партньори, като децата с увреждания са 168. Най-много деца с увреждане са настанявани през 2016 година (53), през 2017 година те са 28, през 2018 година – 17, през 2019 година – 29. В 9 от общините партньори няма действащи договори с приемни семейства.

Обобщените данни по години за прекратените настанявания в приемни семейства показват следното: 1 140 са прекратяванията в 2016 година, 1 200 през 2017 година, през 2018 година са 1 152 и през 2019 година – 1 137. Основната причина за прекратяване на настаняването и в четирите изследвани години са осиновяванията: 470 през 2016, 588 през 2017, 586 през 2018 и 593 през 2019 година. Общо за периода от приемните си родители са осиновени 77 деца. При натрупване на данните за 12-те месеца на 2019 година по показателя „брой деца, пребивавали в приемни семейства“ с най-много деца средномесечно са областите Плевен (140), Монтана (138), Велико Търново (134), Варна и Шумен (по 131).

Утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата община към края на миналата година са 2 044 (2 043 професионални и 1 доброволно). Към 31 декември 2015 година утвърдените приемни семейства към доставчик община бяха 1 526. Към 31 декември 2019 година общо 1 534 са приемните семейства, в които има настанени деца. В годишен порядък за 2019 година с най-много незаети приемни семейства и над 30 % средномесечни стойности на незаетост са 5 области: Благоевград (36,93 %), Кърджали (44,38 %), Русе (36,43 %), Търговище (42,86 %) и Ямбол (33,06 %).

Най-голям процент от незаетите приемни семейства са заявилите желание да се грижат за дете с различен профил от наличния. Социалните работници от областните екипи по приемна грижа и отделите „Закрила на детето“ извършват периодичен преглед на незаетите приемни семейства, като с тях се обсъждат причините за невъзможността да бъде настанено дете, евентуални промени на профила, целесъобразността от заличаване. При наличие на обективни обстоятелства, обуславящи трайна незаетост, пред комисиите по приемна грижа се представят предложения за заличаване. За 4-те години от функционирането на проекта „Приеми ме 2015“ са заличени общо 750 приемни семейства.

Виж също...

Loading...