През 2018 година в промишления сектор в област Перник са вложени най-голям обем инвестиции в дълготрайни материални активи

През 2018 година разходите за придобиване на дълготрайни материални активи във всички сектори на икономиката в област Перник са 134,1 милиона лева и в сравнение с предходната година се увеличават с 3,3 %.

Най-голям обем инвестиции в дълготрайни материални активи са вложени в промишления сектор – 67,2 милиона лева, което е с 18,1 % повече от 2017 година. Следващ по обем на направените инвестиции за дълготрайни материални активи е сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 22,9 милиона лева, или с 9,1 % повече в сравнение с предходната година, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”. През 2018 година тези сектори заедно формират 67,2 % от общия размер разходи за дълготрайни материални активи в област Перник, а общият им относителен дял нараства спрямо 2017 година със 7,2 процентни пункта. В сектор „Строителство“ инвестициите в дълготрайни материални активи са 16 милиона лева, или с 13,8 % повече в сравнение с 2017 година.

През 2018 година е регистрирана промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в областта по видове. Относителният дял на направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура нараства с 9,1
пункта в сравнение с предходната година и достига 48,3 %, а делът на другите разходи – с 3,8 пункта, и е 11,4 %. Същевременно намаляват направените разходи за земя – с 8,7 пункта и за сгради, строителни съоръжения и конструкции – с 3,8 пункта, които формират съответно 7,9 и 18,9 % от общия обем инвестиции в дълготрайни материални активи.

Виж също...

Loading...