За година нефинансовите предприятия в област Перник са се увеличили с 2,1 % и дават работа на над 26 хиляди души

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2018 година са представили общо 5 412 нефинансови предприятия от област Перник или с 2,1 % повече в сравнение с 2017 година. Най-голяма е групата на микропредприятията (до 9 заети) – 5 049 предприятия. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 298, а на средните (от 50 до 249 заети) е 53. Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 12, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Нетните приходи от продажби в област Перник достигат 2 773 милиона лева, като е отчетено увеличение с 11,4 % в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 56,3 %, а предприятията от сектори „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Строителство“ съответно – 25,1 и 6,2 %. Произведената продукция в област Перник през 2018 година възлиза на 2 118 милиона лева по текущи цени, като е отчетен ръст от 14,9 % спрямо 2017 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 63,2 % от произведената продукция.

През 2018 година 68,8 % от предприятията в областта са приключили финансовата година с печалба, 19,4 % със загуба и 11,8 % с нулев резултат. Броят на заетите лица в нефинасовите предприятия в областта през 2018 година е 26 380, или с 1,7 % повече в сравнение с предходната година.

Виж също...

Loading...