Дърводобивът в Трънско с преизпълнен план и приход от 1,3 милиона лева за 2019 година

Общинското предприятие „Трънска гора“ управлява близо половината от горите в общината (49,6 %) и от тях е добило 48 569 плътни кубични метра стояща маса дървесина. Усвоена чрез дърводобив е площ от 2 670 декара, докато 22 декара са залесени след санитарна сеч, но с незадоволително прихващане на фиданките. Седем лица пазят горските територии на площ над 180 квадратни километра. Направени са 94 проверки и са установени 9 нарушения.

Тези данни са част от отчета на дейността на oбщинско предприятие „Трънска гора” през 2019 година. Отчетът беше разгледан и приет на заседанието на Общински съвет-Трън през миналата седмица, предаде репортер на Zapadno. Заключението от него е, че годишният план за изпълнение на всички дейности е преизпълнен. Не само по финансови показатели, но и по реализиране на максимално количество увредена дървесина, задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев, както и по отношение на контрола и опазването на горските територии.

Документът дава информация, че приходите от продажбата на добита дървесина през 2019 година възлизат на 1 366 172 лева с ДДС. А разходите за дейността са под половината от приходите – 637 092 лева.

За огрев на населението са били изсечени 9 457 пространствени кубически метра. Това е мерната единица, по която се заплаща дървесината за огрев, но нейната стойност преобразувана в плътни кубически метри е много по-малка. Отчетът на общинското предприятие показва, че общото количество плътната маса, добита при сечта в Трънско е 48 569 плътни кубични метра стояща маса.

Усвоената площ при дърводобивната дейност за 2019 година е 267 хектара, тоест, 2 670 декара или 2,67 квадратни километра. През пролетта е извършено залесяване на 22 декара площ. Територията е била освободена след санитарна сеч и за това са платени 12 648 лева. Но няколко месеца по-късно инвентаризация на резултатите от залесяването е показала, че вследствие лошите климатични условия през лятото са отчетени незадоволителни резултати по отношение на прихващане на фиданките. Освен това е установено, че естественият подраст е станал по-устойчив и потиска дори прихванатите екземпляри.

150 сигнала за нападение от корояд са подадени само за териториите, които са общинска собственост. Собствеността на горските територии в Трънско е общинска, държавна, на частни лица, на фирми и други. 49,6 процента от цялата площ е общинска и възлиза на 18 133,8 хектара или 181,34 квадратни километра. От тях 10 956,6 хектара са в защитена зона по НАТУРА 2000.

Седем лица пазят тези горски територии. За предотвратяването и установяването на нарушения в тях са извършени общо 94 проверки на обекти, при които са констатирани 9 нарушения. Според отчета броят на нарушенията, свързани с незаконни ползвания и увреждания, е намалял. Нередностите касаят главно спазването на правилата за сеч и добив на дървесина от обекти, отдадени за ползване на стояща дървесина на корен.

Снимки: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...