Търг за отдаване под наем на хижите в Трънско ще се проведе догодина, а за общинските земи ще се сключват по-дългосрочни договори

Тече обществено обсъждане на проекта за Стратегия на Община Трън за управлението на общинската собственост за мандата 2020-2023 година, предаде репортер на Zapadno. Документът е качен на сайта на Община Трън и писмени становища по него се приемат в едномесечен срок, считано от 3 февруари.

Община Трън има общо 25 297 акта за собственост, които обхващат собствеността върху училището, детската градина, читалища, спортни имоти, земеделски земи и горски фонд. В този списък се включват и двете хижи в Трънско – хижа „Руй“ и хижа „Ерма“. От Общината уточняват, че в момента са в сила договори за наем на двата туристически обекта, но срокът им на действие изтича в началото на следващата календарна година. След изтичането на договорите ще бъде направен нов търг за отдаване под наем.

Към края на 2019 година общо 459 общински имота са отдадени под наем. Сред тях преобладават отдадените земеделски земи, а само 15 са обекти за търговия, производство, услуги, гаражи и др. Собственост на Общината са също басейнът в Банкя и минералният извор. Към 31 декември 2019 година Община Трън няма сключени договори за концесия. Има открита процедура за концесиониране на минералния извор, но договор до момента не е сключен, заради обжалване и съдебно дело.

При анализа на нежилищните общински имоти, администрацията отчита като риск и слаба страна на първо място лошото състояние на част от сградите и недостига на средства за поддържане и опазване на собствеността. Отбелязани са също риск от безстопанственост и ограбване, липса на интерес за наемане, намаляване на приходите от отдаване под наем и други. В тази връзка Общината предвижда да търси средства от еврофондове за подобрения и ремонти. Поставя си за задача също да оптимизира процеса на управление и да повишава икономическата активност на населените места.

Жилищният фонд е стар и амортизиран. Общината не разполага с достатъчно жилища, за да удовлетвори всички молби за настаняване. Тя отговаря за 10 жилища – 5 къщи, 3 апартамента и 2 общежития. Като слаба страна е отбелязано, че значителна част от жилищния фонд е остарял и Общината вижда решение като продава амортизирани жилища в условия на широка публичност на сделките. Затруднено е осъществяването на социални функции, затова се планира строеж на нови сгради.

Община Трън разполага със 113 016 декара земеделски земи. Намерението на местната власт е да ги предоставят под аренда за дългосрочно ползване. Това според управата на Трън ще даде сигурност на земеделските производители, които ползват общинска земя, и тя ще бъде стопанисвана по-ефективно.

В четиригодишната стратегията не става ясно какви са намеренията за горския фонд на общината, но се уточнява, че горскостопанските мероприятия се осъществяват съгласно Горскостопански план на общинското предприятие „Трънска гора” и с приетия от Общински съвет Годишен план за ползване.

Виж също...

Loading...