Амбулатории в Брезнишко ще обработват безстопанствени и домашни кучета

Община Брезник предвижда работа по програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета. Програмата е разработена съгласно изискванията, които са поставени на България и останалите страни членки на Европейския съюз по отношение на грижата и хуманното отношение към животните и конкретните механизми за овладяване популацията на безстопанствените кучета в населените места. Документът ще влезе в сила след приемането му от Общински съвет-Брезник, съобщават от общинската администрация.

В плана за действие по програмата са заложени редица мерки, за да се овладее популацията на безстопанствени кучета. Сред мерките са осигуряване на стационарни и/или мобилни амбулатории за обработка на безстопанствени и домашни кучета. На безстопанствените кучета ще им бъде извършена кастрация, обезпаразитяване, ваксиниране, маркиране (чипиране) и връщане на животните по местата от които са заловени. Дейностите по обработката ще се изпълняват от Община Брезник и Организация за защита на животните, а средствата за тях се предвижда да са от общинския бюджет, дарения и проекти. Срокът на изпълнение на тази мярка е за периода 2020 – 2022 година, като очакван ефект е възможност за обработка на кучетата (безстопанствени и домашни) във всички населени места на община Брезник.

Предвидено е още ежегодно организиране на съвместни кастрационни кампании между Общината и Организация за защита на животните. Чрез кастрационните кампании на безстопанствени кучета се допринася за по-бързото и сигурно овладяване на популацията на безстопанствени кучета на дадена територия. В документа е посочена информация от неправителствена организация, според която към 2019 година кастрацията на едно куче възлиза на 150 лева. В сумата са включени: кастрация (медикаменти, консумативи, заплата лекар); ваксинация против бяс; обезпаразитяване, преглед, изследвания при необходимост; идентификация чрез поставяне на ушна марка и микрочип; улавяне, труд, транспорти разходи, упойки и консумативи (стрели, игли, интравенозни катетри и дуги).

Друга мярка е информирането на обществеността чрез информационни кампании, с които ще се популяризират действията по проблематиката, предприемани от страна на местната власт. Заложено е и ежегодно преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Брезник. Чрез него ще се даде възможност за точна преценка промяната в популацията на безстопанствените кучета като критерий за успеваемост на мерките
по програмата. В тази връзка се предвижда разширяване функционалността на регистъра на домашните кучета.

Местната власт е заложила и още една мярка, която ще е от полза на стопаните на кучета – изграждане на мрежа от обособени места за свободно разхождане на домашни животни. Това ще се случи с осигуряване на добри условия за свободно разхождане на домашните кучета, без с това да се нарушава спокойствието и комфорта на останалите граждани. Изискването е нормативно и касае кметовете на Общини, които трябва да осигурят маркирани и обособени обществени места за разхождане на домашни кучета.

Виж също...

Loading...