Започва незабавна проверка за състоянието на ВиК мрежата в цялата страна заради авариите и разпиляването на вода

Върховна административна прокуратура възложи на Комисията за енергийно и водно регулиране извършването на незабавна проверка за състоянието на мрежата за водоснабдяване и канализация в страната, включително изграждане на водопроводи, които не са пригодени за водоснабдяване, в резултат на което се създават предпоставки и за аварии, и за разпиляване на води, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Проверката се извършва предвид голямата обществена значимост на проблема, тъй като се засягат значими обществени интереси – според член 1 от Закона за водите, водата за питейно-битови нужди е основна жизнена потребност по смисъла на Закона за социалното подпомагане, а ВиК услугите са дейности от обществен интерес (член 3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги).

Ще бъде проверено изпълнението  на дейностите от ремонтните и производствените програми от утвърдените бизнеспланове, задължителни за ВиК оператора, както и влаганите материали, които съответстват по качество, предназначение и са придобити от ВиК оператора за влагането им в отчетените работи. Другата проверявана област е годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги,включително и за намаляване на загубите на вода заложени в бизнесплановете.

При непосредствено установяване на данни за извършено престъпление да се уведомят незабавно органите на Министерство на вътрешните работи, съответната компетентна прокуратура, а обобщен доклад с пълните данни за резултатите от проверката и предприетите мерки от Комисията за енергийно и водно регулиране да се изпрати на Върховната административна прокуратура.

Виж също...

Loading...