Разделното събиране на отпадъци и рециклирането им остава приоритет, а страната ни дава положителни резултати в тази насока

Разделното събиране на отпадъци и рециклирането им остава приоритет. Това заяви министърът на околната среда и водите Емил Димитров при откриване на кръглата маса на тема „Добри практики и предизвикателства в рециклирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и други материали“. Форумът беше организиран от  Българска асоциация за рециклиране, съобщиха от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите.

„Оттук нататък с общи усилия трябва да се стремим към преодоляване на нелоялната конкуренция и незаконни практики при вноса на отпадъци, на които бяхме свидетели през последните месеци на 2019 година. Обществото трябва да бъде запознато, че отпадъците са не просто суровина за преработване, а са в основата на един цял сектор от икономиката, който създава голяма добавена стойност.“, подчерта министър Димитров. Той изрази задоволство от диалога с представителите на рециклиращия бизнес, с които заедно са набелязали мерки за подобряване на контрола при вноса и оползотворяването на отпадъците.

Министър Димитров отчете, че България успешно изпълнява заложените в европейското законодателство цели с приемането на Директивата относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. „Резултатите на страната при отпадъците от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и негодните за употреба батерии и акумулатори традиционно се движи около и над средното ниво за държавите-членки.“, посочи той.

Тенденцията е устойчива. „Страната ни през 2018 година за поредна година бележи ръст в рециклирането. Постигнат е резултат от 36 %, който се равнява на над 1 милион тона. Важно е да отбележим, че за последните пет години темпът на нарастване на рециклирането на битовите отпадъци в България изпреварва средния за Европейския съюз.“, допълни Емил Димитров. По думите му специално по директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване, целта по събиране за 2017 година е 44 % от пуснатото на пазара количество през предходните три години. При изчислена цел от 32 924 тона, в България са събрани 54 684 за 2017 година. По рециклиране и оползотворяване е постигнато средно 90 %, съответно 93 % изпълнение по отделните категории електрическо и електронно оборудване като се има предвид, че отделните цели по директива по категории не надвишават 80 %. При излезлите от употреба моторни превозни средства за 2017 година е постигнато ниво на повторна употреба и рециклиране над 96 % при цел от 85 %. България продължава да заема едно от челните три места в Европейския съюз по ефективност на рециклирането на оловни акумулаторни батерии.

„Необходимо е оттук нататък да полагаме още повече усилия за увеличаване на дела на рециклиране на отпадъците за сметка на тяхното депониране. Преди всичко обаче трябва да работим по-интензивно и към промяна на потребителското поведение и нагласите на гражданите. Отпадъците в контекста на кръговата икономика заемат основно място в затварянето на цикъла, а истинският рециклиращ бизнес, който работи, спазвайки правилата и стандартите, създава трудова заетост и сериозна добавена стойност за българската икономика.“, изтъкна министър Димитров.

Виж също...

Loading...