Пожарникарите в област Перник са се отзовали на над 1 600 повиквания за година, през която са преобладавали пожарите без материални загуби

На над 1 600 произшествия са реагирали служителите от Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”-Перник през миналата година. Взаимодействието със структурите на МВР, областната администрация, органите на местно самоуправление, доброволните формирования и различните ведомства и фирми на територията на областта е отлично, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция МВР-Перник.

На годишния анализ за дейността на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”-Перник през 2019 година присъстваха директорът на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”-Перник главен комисар Николай Николов, областният управител на Пернишка област инженер Емил Костадинов и заместник-директорът на Областна дирекция МВР-Перник комисар Сашко Христов. Ръководството на Главната дирекция даде много добра оценка за работата на пернишката дирекция.

Директорът на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”-Перник комисар Борис Борисов посочи, че през 2019 година са регистрирани общо 1 668 броя повиквания. През 2018 година – 1 233 броя; 2017 година – 1 363 броя; 2016 година – 1 208 броя и 2015 година – 1 371 броя). Преобладават пожарите без материални загуби – 942 броя, като същите са 57 % от общия брой на произшествията, а пожарите с материални загуби са 230 броя, което е 14 %.

Увеличен е броя на загиналите при пожари, както и броя на пострадалите в сравнение с предходните години, като през 2019 година са загинали 7 граждани, а пострадалите са 10; 2018 година – трима загинали и 6 пострадали; 2017 година – двама загинали и 19 пострадали; 2016 година – двама загинали и 10 пострадали; 2015 година – двама загинали и 15 пострадали.

Дейността по ликвидирането на пожари и преодоляване на последиците от бедствия, аварии и катастрофи през 2019 година е осъществена при добро взаимодействие със структурите на МВР, областната администрация, органите на местно самоуправление, доброволните формирования и различните ведомства и фирми на територията на областта. Пожарите със загуби са най-много в отрасли „Жилищно стопанство”- 89 броя (39 %), „Транспорт и складиране” – 43 броя (19 %) и „Енергетика” -17 броя (7 %) (пожари в електрически табла на жилищни сгради). Преобладаващите пожари са в отрасли, в които не се осъществява пряк държавен противопожарен контрол.

В зависимост от причините преобладават пожари с „Небрежност при боравене с открит огън” – 80 броя (35 %), „Късо съединение” – 35 броя (15 %) и „Техническа неизправност” – 23 броя (10 %). Лъжливите повиквания се запазват през изминалия 5-годишен период. В процес на установяване са голям брой пожари (52 броя срещу 48 броя за 2018 година и 47 броя за 2017 година), за които са образувани досъдебни производства в Районните управления към Областна дирекция МВР-Перник и са изготвени пожаро-технически експертизи. Сравнително малко на брой са пожарите, възникнали в отраслите: „Образование”, „Търговия и ремонт, “Хотелиерство и ресторантьорство” и “Административни и спомагателни”.

През 2019 година чувствително е увеличен броя на произшествията сравнено с предходните четири години. В изпълнение на изискванията на Закона за защита при бедствия през 2019 година са извършени 168 проверки в обекти на територията на област Перник. Извършени са и 33 проверки в обекти за контрол по изпълнението на дадени предписания по член 89 от Закона за защита при бедствия. В резултат на тях са съставени 4 констативни акта с 10 броя предписания и 197 констативни протокола.

През 2019 година са извършени общо 1 653 броя проверки на обекти в експлоатация, като са връчени 198 броя разпоредителни документи с 668 броя предписани мероприятия за изпълнение и са наложени 18 броя административно-наказателни мерки. Издадени са 513 броя констативни протоколи, като са изготвени 83 броя докладни записки за преустановена дейност, замразен обект, ремонт и други. През годината са извършени най-много проверки, в сравнение с последните пет години (2019 година – 1 653 броя, 2018 година – 1 520 броя, 2017 година – 1 613 броя, 2016 година – 1 528 броя и 2015 година – 1 246 броя). Връчените разпоредителни документи през последната година в сравнение с последните пет години са най-малко (2019 година – 198 броя, 2018 година – 322 броя, 2017 година – 265 броя, 2016 година – 320 броя и 2015 година – 221 броя), както и предписаните мероприятия (2019 година – 668 броя, 2018 година – 1 053 броя, 2017 година – 786 броя, 2016 година – 1 056 броя и 2015 година – 722 броя).

Съставените актове за установяване на административно нарушение през последната година в сравнение с предходните пет години също са най-малко (2019 година – 18 броя, 2018 година – 19 броя, 2017 година – 21 броя, 2016 година – 24 броя и 2015 година – 13 броя). Прави впечатление, че се увеличава броят на извършените проверки и намалява броят на връчените документи, което е показател за подобряване на противопожарното състояние в обектите.

В публикацията са използвани снимки от пресцентъра на Областна дирекция МВР-Перник и архива на Zapadno.com

Виж също...

Loading...