Съдиите в Административен съд-Перник са разгледали близо 1 000 дела за 2019 година и отчитат високо ниво на професионализъм

През 2019 година съдиите от Административен съд-Перник са разгледали 975 броя дела, от които 690 броя първоинстанционни административни и 285 броя касационни дела. Спрямо предходните години броят на първоинстанционните административни дела за разглеждане се е увеличил с над 35 %, което се дължи най-вече на влезлите в сила на 1 януари 2019 година, законодателни промени, съобщиха от съда.

С изменената в Административнопроцесуалния кодекс подсъдност при обжалване на индивидуални административни актове, по които компетентен да се произнесе е административният съд по постоянния адрес или седалището на посочения в акта адресат, двойно са се увеличили подадените през 2019 година в Административен съд-Перник искови молби.

От 2019 година съдиите в Административен съд-Перник разглеждат и дела със сравнително нова материя за съда вследствие на законодателните промени в Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, съгласно които ревизионните производства и делата, свързани със заповеди за прилагане на принудителни административни мерки по Закона за данък върху добавена стойност, Закона за митниците и други се разглеждат от всички административни съдилища.

През 2019 година са свършени 574 първоинстанционни административни и 238 броя касационни дела или общо 812 броя от делата за разглеждане. 84 % от свършените дела са приключени в тримесечен срок, което сочи за бързина на правораздаване и запазена тенденция между 80 % и 90 % от делата за разглеждане в Административен съд-Перник да приключват в тримесечен срок. Съдебните актове се постановяват в едномесечен и по-кратък срок от датата на обявяване на делото за решаване.

Бързината при разглеждането на административните дела не е за сметка на качеството на постановените съдебни актове. През 2019 година от касационна проверка са се върнали 142 административни дела. От тях съдебните състави от Върховния административен съд са оставили в сила общо 104 броя съдебни акта на съдиите от Административен съд-Перник.

За поредна година Административен съд-Перник защити достигнатото високо ниво на професионализъм, с което допринася за повишаване на общественото доверие към административното правосъдие и като цяло към съдебната система в Република България.

Виж също...

Loading...