Средното потребление на вода от общественото водоснабдяване в област Перник е намаляло с 3 литра за човек на ден

През 2018 година 98,6 % от населението на област Перник е свързано с обществено водоснабдяване (ВиК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта намалява от 109 литра на ден през 2017 година на 106 литра на ден през 2018 година. През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най-голямо потребление са областите София-столица (126 литра за човек на ден) и Благоевград (117литра за човек на ден), а с най-ниско – област Търговище (69 литра за човек на ден), съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

През 2018 година в област Перник не е регистриран режим на водоснабдяване за населението поради недостиг на вода. С ограничено водоснабдяване през 2018 година е 1,1 % от населението в страната, като най-засегнати са областите Габрово (28,2 %) и Търговище (13,1 %). Област Перник е сред областите с най-голям дял на населението с услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчните води. През 2018 година със селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (с вторично третиране) е свързано 74,2 % от населението в областта, при общо за страната 63,7 %. С обществена канализационна мрежа, но без наличие на пречистване, е свързано 5,2 % от населението (12,3 % за страната).

Използвана от домакинствата питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек за денонощие в област Перник по години

В края на 2018 година наличността на дълготрайните материални активи с екологично предназначение в област Перник е в размер на 121,8 милиона лева, или с 0,7 % повече в сравнение с предходната година. В национален план общата стойност на наличните в края на 2018 година дълготрайните материални активи за околната среда се оценява на 9 523,6 милиона лева и се разпределя по основните направления за околната среда, както следва: за пречистване и отвеждане на отпадъчните води (производствени и селищни пречиствателни станции, канализационна мрежа и други) – 34,6 %, следвани от съоръженията за опазване на въздуха – 30,3 %, и за третиране на отпадъците – 28,4 %. Разпределението на данните по икономически дейности за 2018 година показва, че значителна част от дълготрайните материални активи с екологично предназначение са съсредоточени в сектор „Промишленост“ – 5 641,7 милиона лева (59,2 %) от наличните в края на годината и 136,5 милиона лева (47,4 %) от придобитите в страната.

Виж също...

Loading...