Районните съдилища в Брезник и Трън с ограничения при разглеждането на дела заради коронавируса

Районните съдилища в градовете Брезник и Трън ограничават разглеждането на насрочените дела в открити съдебни заседания за срок от един месец. Изключение за разглеждането на насрочени дела ще се прави в определени случаи, научи Zapadno.com.

Мярката, която двете съдилища предприемат е превантивна и е във връзка с опасността от разпространение на коронавируса COVID-19. До 10 април в Районен съд-Брезник и Районен съд-Трън няма да се разглеждат дела, насрочени в открити съдебни заседания, с изключения. Съдилищата своевременно ще уведомяват страните по делата по съотвените насрочени дела.

В Районния съд на Брезник ще има изключения за дела в случаите, които са предвидени в член 329, алинея 3 от Закона за съдебната власт. За месец се преустановяват приемът на граждани от административния ръководител на съда, както и провеждането на обучения, семинари и други служебни мероприятия. В съдебните зали и помещенията трябва да се спазват строги хигиенни правила и изисквания, гласи заповедта на председателя на съдебната институция.

В Районния съд на Трън ще продължат да се разглеждат наказателни дела, по които има поставена мярка за неотклонение “Задържане под стража”, както и дела със задържани лица и такива, изтърпяващи наказание “лишаване от свобода”. Освен тях ще се разглеждат и дела за издръжка за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение. Мярката няма да важи и за искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, дела по Закона за защита от домашното насилие и дела, за които по закон се предвижда разглеждането им в срок, по-кратък от един месец. Провеждането на служебни мероприятия в съдебната палата на Трън се преустановява до 10 април. Преустановява се и достъпът на външни лица до помещенията, които съдът използва, но ще се допускат граждани само след представяне на служебна карта и/или призовка, като за лицата призовани по друг начин (по телефон, от предишно съдебно заседание и така нататък), следва да се изисква информация от съответното деловодство, дали са такива по делата. Друга превантивна мярка, който председателят на Районния съд в Трън разпорежда, е проветряване на работните помещения.

Виж също...

Loading...