На около 258 000 работещи пенсионери служебно ще бъдат преизчислени пенсиите, а заявления за безработица ще се подават в “Бюро по труда”

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година, бе обнародван в “Държавен вестник” с дата 24 март 2020 година. Според предвиденото със закона ще бъдат преизчислени по служебен ред личните трудови пенсии на около 258 000 работещи пенсионери, които имат придобит осигурителен стаж след 31 декември 2018 година, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт.

Преизчисляването ще се извърши: считано от 1 април 2020 година; само с осигурителен стаж, придобит след пенсионирането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията; съобразно осигурителните данни, постъпили от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително и за месец март 2020 година, които следва да постъпят в информационната система/регистрите на Националния осигурителен институт най-рано в края на април 2020 година. Обработката ще се осъществява поетапно при спазване на установения в Кодекса за социално осигуряване 4-месечен срок.

За извършеното преизчисляване Националния осигурителен институт ще постанови разпореждания, които ще бъдат изпращани на лицата с препоръчана поща с обратна разписка, а също така ще бъдат достъпни чрез електронната услуга „Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК“ на сайта на института от 1 юни 2020 година.

Пенсиите на пенсионерите, които са подали заявления за служебно преизчисляване на пенсиите им през 2019 година (91 129 лица), както и тези, които са поискали такова преизчисляване в периода от началото на 2020 година до въвеждане на извънредното положение на 13 март (56 591 лица) тази година ще бъдат преизчислявани, съгласно заявеното от лицата, тоест от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението в съответната година. С оглед на това, пенсионерите трябва да имат предвид, че от 24 март 2020 година в приемните на Националния осигурителен институт няма да бъдат приемани заявления на хартиен носител за преизчисляване на пенсиите с осигурителен стаж и/или осигурителен доход, придобити след пенсионирането (заявления образци УП-26 и УП-26.1).

Според новия закон експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност изтича по време на действие на закона, ще бъдат с продължено действие до два месеца след отмяната на извънредното положение. Във връзка с това, от Националния осигурителен институт ще изменят служебно срока на отпуснатите на съответните лица инвалидни пенсии и добавки за чужда помощ съобразно продълженото действие на експертните решения.

Считано от 24 март тази година подаването на документи, свързани с отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица на хартиен носител, ще се извършва в дирекциите „Бюро по труда“. В Националния осигурителен институт ще се приемат само документи, подадени по електронен път с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код, издаден от Националния осигурителен институт. Подадените на хартиен носител в дирекциите „Бюро по труда“ документи, заедно с приложенията към тях, ще бъдат изпращани в териториалните поделения на Националния осигурителен институт от съответното дирекциите „Бюро по труда“ чрез Системата за електронен обмен на съобщения или чрез Системата за сигурно електронно връчване в края на всеки работен ден, но не по-късно от 3 дни от приемането им.

За периода на въведеното от 13 март 2020 година извънредно положение, но за не повече от 3 месеца, Националния осигурителен институт ще превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 година, за осигурени лица. Правоимащите осигурители предстои да се определят с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация. Средствата са за сметка на фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване.

Виж също...

Loading...