Окръжният съд за област Перник с нови временни мерки, които са свързани с разглеждането на дела до 13 май

Окръжен съд-Перник уведоми, че насрочените за периода 13 април 2020 година – 13 май 2020 година дела в съда (извън тези, които е разпоредено да се разглеждат през периода на извънредното положение и за които има информация на интернет-страницата на Окръжния съд) няма да се разглеждат поради продължаването на периода на извънредното положение. Призованите по тези дела страни, свидетели и вещи лица не следва да се явяват в съда, а на новите дати, които ще бъдат определени след края на извънредното положение и за които страните, свидетелите и вещите лица ще бъдат уведомени допълнително, съобщиха от Окръжния съд.

От Окръжен съд-Перник уведомяват гражданите, адвокатите, юридическите лица и други, че със заповед на административния ръководител-председател на съдебната институция във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с решение на Народното събрание на Република България от 13 март 2020 година извънредно положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед на министър-председателя на Република България, за социална дистанция и във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 7 април 2020 година е разпоредено следното:

1. Считано от 10 април в Окръжен съд-Перник да се образуват дела по всички входирани книжа, иницииращи съдебни производства.

2. Образуването и администрирането на дела да се извършва при спазване на ограниченията по точка 10, точка 11, точка 12 и точка 13 от решението на Съдийската колегия по протокол № 9 от 15 март 2020 година, респ. т. 16, т.17, т.18, т.19 изречение първо от заповед №126 от 16 март 2020 година на председателя на Окръжен съд-Перник.

3. Произнасянето в закрито заседание да се извършва по възможност дистанционно, а ако това не е възможно – в графика на съдебния състав по дежурство.

4. Изготвените и подписани съдебни актове да се предават за вписване по време на дежурството на съответния съдия докладчик.

5. Считано от 21 април 2020 година изготвените и подписани съдебни актове да се вписват в съответните книги и да се присъединяват към деловодната програма, респ. да се публикуват, като всички тези действия да се извършват при спазване на ограниченията по т.10, т.11, т.12 и т.13 от решението на Съдийската колегия по протокол № 9 от 15 март 2020 година, респ. т.16, т.17, т.18, т.19 изречение първо от заповед № 126 от 16 март 2020 година на председателя на Окръжен съд-Перник, като съобщения до страните да не се изпращат до края на периода на извънредното положение.

6. Висящите дела и новообразуваните дела да се пренасрочват и насрочват при спазване на ограниченията по т.10, т.11, т.12 и т.13 от решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 9 от 15 март 2020 година, респ. на т.16, т.17, т.18, т.19 изречение първо от заповед № 126 от 16 март 2020 година на председателя на Окръжен съд-Перник.

7. Отсрочените от съдебно заседание производства да бъдат насрочени преди образуваните през периода на обявеното извънредно положение.

Виж също...

Loading...