През 2019 година населението на България е намаляло с близо 49 000 души, по-малко са били и живородените деца

Към 31 декември 2019 година населението на България е 6 951 482, което представлява 1,4 % от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2018 година населението на страната намалява с 48 557 души, съобщиха от Националния статистически институт.

През 2019 година в страната са регистрирани 61 538 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 659 деца. Броят на починалите през миналата година е 108 083 души, а коефициентът на обща смъртност – 15,5 промила. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 443. Мъжете са 3 369 646 (48,5 %), а жените – 3 581 836 (51,5 %), или на 1 000 мъже се падат 1 063 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2019 година лицата на 65 и повече навършени години са 1 504 088, или 21,6 % от населението на страната. В сравнение с 2018 година делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,3 процентни пункта. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25,1 %, а на мъжете – 17,9 %. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени
при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...