Кметът на Брезник предлага промяна в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги, съгласно Закона за местните данъци и такси е предложил кметът на Община Брезник Васил Узунов. Предложението е отправено към председателя на Общински съвет-Брезник Иван Тинков за вземане на решение.

Мотивите, които налагат приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт са свързани с обнародването в “Държавен вестник” на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение в страната. Съгласно параграф 26 през 2020 година отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година. Съгласно член 69 от Закона за местните данъци и такси таксата се заплаща по ред, определен от Общинския съвет. Данъчнозадължените лица заплащат едновременно такса битови отпадъци и данък недвижими имоти като общо задължение за даден имот. Няма разделяне на плащането само за данък недвижими имоти и само за такса битови отпадъци. Поради това е необходимо сроковете за ползване на отстъпка 5 на сто за предплатилите за цялата година за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци да са едни и същи, става ясно от мотивите.

Предложението за промяната в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги е през 2020 година отстъпка 5 на сто да се прави на лицата, предплатили до 30 юни такса битови отпадъци за цялата година.

Виж също...

Loading...