Районният съд в Брезник с нова временна организация на работа, която ще е в сила до края на извънредното положение

Председателят на Районен съд-Брезник съдия Веселин Хайдушки издаде заповед, чрез която се въвежда временна организация на работа в институцията. Заповедта е във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното в България извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб и с решение на Съдийската колегия на Bисшия съдебен съвет, съобщават от съда в Брезник.

Временната организация на работа в Районния съд е в сила от 14 април до 13 май 2020 година. Входираните в съда книжа от началото на извънредното положение до настоящия момент, иницииращи съдебни производства, да се образуват в дела и да се разпределят чрез система за случайно разпределение на делата, след което незабавно да се докладват на съответния съдия-докладчик за администрирането им. Считано от 9 април всички постъпващи в съда дела, иницииращи съдебни производства, да се образуват в дела и да се разпределят чрез централизирана система за случайно разпределение на делата, след което незабавно да се докладват на съответния съдия-докладчик за администрирането им.

Всички произнасяния в закрито заседание да се извършват от дежурния магистрат. Изготвените и подписани от магистратите съдебни актове, считано от 13 март 2020 година до настоящия момент и тези, които ще бъдат изготвени в срока на извънредното положение до 13 май включително, да се предават за вписване в съответните книги и да бъдат присъединени към деловодната програма. Освен това изготвените съдебни актове ще се публикуват на интернет страницата на Районен съд-Брезник, като съобщенията до страните да се изпращат след края периода на извънредното положение.

Друга точка в заповедта касае съдия-докладииците, които трябва да предприемат действия за пренасрочване на насрочените по време на извънредното положение дела за разглеждането им, след изтичане на неговия срок, като отсрочените от съдебно заседание производства да бъдат насрочени преди образуваните през периода на обявеното извънредно положение.

Виж също...

Loading...