Младежите в област Перник са намалели с близо 9 000 души за период от 7 години

Младите хора на възраст между 15 и 29 години в област Перник са намалели с 8 929 души за периода от 2004 до 2011 година, става ясно от данни на Националния статистически институт.

Прогнозата на Националния статистически институт показва, че броят на младите хора в България намалява. Същата е тенденцията и в област Перник. Между 2004 година и 2011 година населението на област Перник е намаляло от 211 005 на 197 473 или с 13 532 души, като младите хора на възраст между 15 и 29 години са намалели от 44 402 на 35 473 души или с 8 929 души. Докато за областта темповете за механичен прираст остават негативни и съразмерни със средното за страната, при малките общини (с изключение на Радомир) се наблюдава устойчиво положителни нетни миграционни потоци в периода от 2008 до 2010 година, вероятно като реакция на срива на пазара на труда след 2008 година. Ефектът е забележим (популацията се стабилизира в този период), но временен. През 2011 година тенденцията е обърната и нетната миграция е изключително висока за мащаба на региона, става ясно от Областния план за младежта за 2020 година.

Перспективата за влошаване на възрастовата структура на региона (което също така означава, че темпът на естествен прираст ще продължава да спада и демографската криза, особено в малките общини, ще се изостри допълнително) е рефлектирана и в коефициента на възрастова зависимост. Докато на областно ниво развитието на показателя е абсолютно еквивалентно на това на национално ниво, наблюдават се значителни интрарегионални разлики във възрастовата структура на населението, като делът на населението в активна възраст (от 15 до 64 години) е особено нисък в по-малките общини в областта (от 50 % до 100 % над средната стойност). Като цяло, застаряването на населението в областта следва общите тенденции на национално ниво, но проблемът е по-силно изразен: населението над 65-годишна възраст съставя около 30 % по-висок дял от популацията в активна възраст в област Перник. Данните от последното преброяването в област Перник сочат, че през 2015 година населението е било 125 456 души, от тях 15 720 са младежи на възраст между 15 и 29 години. (8 373 мъже и 7 347 жени). Повече от три четвърти от тях живеят в градовете и по-малко от една четвърт – в селата (в градовете са 13 231, а в селата – 2 489).

Инвестирането в младите хора, мобилизирането на потенциала им във всички сфери на техния професионален и личен живот и насърчаването на предприемачеството, неминуемо рефлектират в ръста на обществено – икономическото развитие на региона и на страната, като цяло. Активността на младите хора е насочена към частния икономически сектор, където те все по-често намират своята реализация. Идентифицират се слабости, обусловени от негативните демографски тенденции, от една страна, от недостатъчно развития пазар на труда за младежите – от друга и от трета – недостатъчният финансов ресурс, с който Общините на територията на област Перник биха могли да насърчават предприемачеството сред младите хора, да стимулират развитието на общинските младежки структури и работещите на територията на общините младежки организации.

Снимки: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...