В землищата на селата Ребро и Кривонос ще бъде обособена нова защитена зона с обща площ 2 137,709 декара

Изработен е проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Ребро“. Защитената зона обхваща територии в землищата на брезнишките села Ребро и Кривонос с обща площ 2 137,709 декара, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

В защитената зона дъбово-габърови гори, европейски вълк, голям гребенест тритон, жълтокоремна бумка и буков сечко. Защитената зона се обявява с цел опазване и поддържане на типа природно местообитание, местообитанията на посочените видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в континенталния биогеографски регион, става ясно от проекта на заповедта.

В границите на защитената зона се забранява: провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващи пътища (включително горски, селскостопански, ведомствени такива); движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващи пътища (включително горски, селскостопански, ведомствени такива) в неурбанизирани територии, освен при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности; търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми, разкриване на нови и разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми; постоянно съхраняване и депониране на отпадъци и други дейности. В границите на защитената зона се препоръчва поддържане на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, като ливада, пасище или мера, както и други дейности.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими, поясняват от Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите-Перник.

Виж също...

Loading...