Населението на област Перник продължава да застарява, а трудоспособните хора са намалели с над 1 200 за година

Към 31 декември 2019 година населението на област Перник е 119 190 души, което е 1,7 % от цялото население на страната. В сравнение с 2018 година населението на областта намалява с 1 690 души, или с 1,4 %. Мъжете са 57 932 (48,6 %), а жените – 61 258 (51,4 %), или на 1 000 мъже се падат 1 057 жени, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Броят на мъжете преобладава във възрастите до 50 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта. Продължава процесът на застаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

В края на 2019 година лицата на 65 и повече навършени години са 30 274, или 25,4 % от населението на областта. В сравнение с 2018 година делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,2 процентни пункта. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 29,5 %, а на мъжете – 21,1 %. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете. В края на 2019 година в областта има шест души на възраст над 100 години.

Към 31 декември 2019 година децата до 15 години са 14 862, или 12,5 % от общия брой на населението, при 14,4 % общо за страната. Спрямо 2018 г. този дял се увеличава с 0,1 процентни пункта. Към края на 2019 година общият коефициент на възрастова зависимост в област Перник е 61,0 %, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2018 година този коефициент е бил 60,2 %. Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 54,9 %, отколкото в селата – 89,9 %. Застаряването на населението в областта води до повишаване на неговата средна възраст, която достига 47,1 години в края на 2019 година. В градовете средната възраст на населението е 45,2 години, а в селата – 54,6 години. Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2019 година тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31 декември 2019 година е 68 718 души, или 57,7 % от населението на областта, като мъжете са 36 781, а жените – 31 937. През 2019 година броят на трудоспособното население на областта намалява с 1 209 души, или с 1,7 % спрямо предходната година. Към края на 2019 година над трудоспособна възраст са 34 689 души, или 29,1 %, под трудоспособна възраст – 15 783 души, или 13,2 % от населението на областта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 -19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31 декември 2019 година в област Перник 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 48 лица, влизащи в трудоспособна възраст, при средно за страната – 66.

Разпределението на населението по градове и села е както следва: 79,5 % в градовете и 20,5 % в селата. Към края на 2019 година населените места в област Перник са 171, от които 6 са градове и 165 – села. В 87, или 50,9 % от населените места, живеят от 1 до 49 души включително. Три от селата в областта са с население под пет души.

Виж също...

Loading...