Област Перник се е увеличила с близо 900 живородени деца през 2019 година, но раждаемостта е по-ниска от средната за страната

През 2019 година в областта са регистрирани 879 родени деца, като от тях 872 (99,2 %) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е по-малко с 61 деца. Коефициентът на обща раждаемост през 2018 година е 7,3 промила, а през предходните 2018 и 2017 година той е бил съответно 7,7 и 7,5 промила, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години) в областта, или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказва съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определя характера на възпроизводството на населението. Към 31 декември 2019 година броят на жените във фертилна възраст е 21 107, като спрямо предходната година намалява с 1 554, а спрямо 2017 година – с 2 255. Броят на живородените момчета (443) е с 14 по-голям от този на живородените момичета (429).

В градовете и селата живородените са съответно 753 и 119 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 7,9 промила, а в селата – 4,8 промила. През 2018 година тези коефициенти са били съответно 8,4 и 4,8 промила. Област Перник е с раждаемост, по-ниска от средната за страната (8,8 промила).

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2019 година в област Перник средният брой живородени деца от една жена е 1,68, а през предходната 2018 година – 1,73. През 2019 година средната възраст на жените при раждане на първо дете в областта намалява в сравнение с предходната година с 0,3 години и достига 27 години. Броят на живородените извънбрачни деца в областта е 527, или 60,4 % от всички живородени. В сравнение с 2018 година извънбрачните раждания намаляват с 2,3 процентни пункта. Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства без сключен брак сред младите хора.

Виж също...

Loading...