В района на “Държавно горско стопанство-Брезник” расте бук джудже, който има по-малко от 1 500 копия в Европа

“Държавно горско стопанство-Брезник” има над 90-годишна история, а в територията му попадат интересни растителни видове. Сред тях е особеният дървесен вид – плетени буки, съобщават от държавното горско стопанство в Брезник.

Дървесният вид, който дава облика на “Държавно горско стопанство-Брезник” е белият бор. Той заема 28,1 % от залесената площ на горското стопанство. Следват го черният бор – 22,8 %, букът – 20,5 %, зимният дъб – 9,6 %, габърът – 8,5 % и други. Площта на горите и голите горски площи на стопанството е 12 329,1 хектара, от които държавна собственост са 9 248,5 хектара. Залесената площ е 10 270,3 хектара или 83,4 %, незалесената дървопроизводителна площ е 1 342,8 хектара или 10,8 % и 716,0 хектара или 5,8 % е недървопроизводителната горска площ.

На територията на “Държавно горско стопанство-Брезник” могат да бъдат срещнати лечебните растения жълта тинтява, петниста тинтява, шапиче, балканска пищялка, жълт равнец, обикновено орехче, мъждрян, синя тинтява и други. Във фауната пък се срещат видове като сърна, дива свиня, черен пор, язовец, видра, дива котка и други.

В района на държавното горско стопанство расте дървесният вид плетени буки или познат още като бук джудже и бук слънчобран. Предполага се, че е възникнал от мутация и по данни от интернет е с по-малко от 1 500 копия в Европа. Среща се във Франция, Великобритания, Германия и скандинавските страни. Наскоро е открита сравнително голяма популация, около 100 броя дървета, в района на Оверн, Централна Франция. В скандинавските страни популациите от такива дървета са наричани “Горите от тролите”, поясняват от “Държавно горско стопанство-Брезник”.

Снимка: Държавно горско стопанство-Брезник

Виж също...

Loading...