Бедните хора в страната са се увеличили през 2019 година и съставляват близо 23 % от населението на страната

През 2019 година линията на бедност общо за страната е 413,04 лева средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 586,2 хиляди лица, или 22,6 % от населението на страната, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства със 17.6 %, а относителният дял на бедното население нараства с 0,6 процентни пункта. Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2019 година показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22,6 до 29,6 %, или със 7,0 процентни пункта.

Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 42,2 %, или с 19,6 процентни пункта. Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица (58,9 % за 2019 година), като рискът от бедност при безработните мъже е с 14,2 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени.

През 2019 година делът на бедните сред заетите лица във възрастовата група 18 – 64 години намалява спрямо предходната година с 1,1 процентни пункта до 9,0 %, като при работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е приблизително четири пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време. Същевременно рискът от бедност сред работещите жени е с 1,5 процентни пункта по-нисък от този при мъжете.

Образователното равнище оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите лица. Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без образование – 55,5. С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява приблизително два пъти за лицата с основно образование и над седем пъти за лицата със средно образование. Делът на работещите бедни с висше образование е 2,5 %.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...