През 2019 година в област Перник са починали близо 2 500 души, смъртността е по-висока в селата

И през 2019 година нивото на общата смъртност се задържа високо. Броят на умрелите е 2 451 души. Спрямо предходната година броят на умрелите нараства с 67, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Коефициентът на обща смъртност в област Перник е 20,4 промила, при 15,5 промила общо за страната. Смъртността сред мъжете (22 промила) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (18,9 промила). През 2019 година продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (33,4 промила) отколкото в градовете (17,1 промила). Стойността на показателя за преждевременна смъртност6 през 2019 година се запазва на нивото на предходната година (20,6 %).

В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст под 65 години са 12,7 % от всички умрели жени, а стойността на този показател при мъжете е 27,9 %. През 2019 година в областта са починали 8 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 9,2 на 1 000 живородени деца, при 5,6 промила средно за страната. През 2018 година коефициентът на детска смъртност в областта е бил 7,5 промила.

Виж също...

Loading...