Учениците в област Перник са намалели с 2,7 % и през учебната 2019/2020 година наброяват 8 506 обучаващи се

Към 1 октомври 2019 година учебни занятия се водят в 32 общообразователни училища, като броят на учениците в тях е 8 506. В сравнение с предходната година броят на общообразователните училища остава без промяна, а на учениците в тях намалява с 2,7 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

В една паралелка в общообразователните училища се обучават средно по 22 ученици. През предходната 2018/2019 учебна година 175 учащи от І до VІІ клас са напуснали общообразователните училища в област Перник. Най-голям е относителният дял на учениците, които са напуснали по семейни причини и на заминалите в чужбина – по 32 %, следван от дела на напусналите поради нежелание да учат – 18,9 %.

През 2019 година основно образование в общообразователните училища в област Перник са завършили 944 ученици. През същата година диплома за завършено средно образование в общообразователните училища са получили 345 души. Относителният дял на децата в общообразователните училища в област Перник, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 90,6 %. Учителите (включително директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2019/2020 година са 840.

Виж също...

Loading...