Трън е на първо място в област Перник по обхват на децата, отглеждани в детска ясла

Към 31 декември 2019 година в област Перник функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 460 места в тях. В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения в областта остава без промяна, а местата в тях се
увеличават с 1, 1 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

В градовете детските ясли са 12 с 440 места, а в селата – 1 с 20 места. В община Брезник няма функционираща детска ясла. През 2019 година в самостоятелни детски ясли и яслени групи към детски градини в област Перник са постъпили 409 деца. В края на годината в детските ясли се отглеждат и възпитават 421 деца, от които момчета са 224, а момичетата – 197.

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2019 година се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 79,1 %, следван от дела
на децата на 1 година – 18,5 %. В национален мащаб най-висок остава относителният дял на двегодишните – 80,9 % от общия брой деца, посещаващи тези детски заведения. В края на 2019 година обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в област Перник, е 15 % и
като равнище е по-нисък от средния за страната – 17,1 %. Най-висока е стойността на показателя в община Трън с 19,1 %, а най-ниска в община Радомир – 5,7 %

Виж също...

Loading...