Над 25 хиляди души в област Перник са живяли под линията на бедност през 2019 година

Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за област Перник през 2019 година се повишава с 34,6 %, а за страната – със 17,6 %. Относителният дял на бедното население се увеличава с 9 процентни пункта. За 2019 година област Перник се нарежда на второ място в страната по размер на линията на бедност, след София (столица) (589 лева), съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страната в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото наблюдение “Статистика на доходите и условията на живот (EU- SILC)”. През 2019 година линията на бедност общо за страната е 413 лева и 4 стотинки средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията на бедност под прага на бедност са били 1 586,2 хиляди лица, или 22,6 % от населението на страната. Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област.

Приложен е същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60 % от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2019 година в област Перник размерът на линията на бедност е 475 лева и 25 стотинки средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 25,3 хиляди лица, или 20,9 % от населението на областта.

В област Перник относителният дял на бедност при мъжете е 18,5 %, а при жените – 23,3 %. В сравнение с предходната година делът на бедност се увеличава и при двата пола – с 8,5 процентни пункта при мъжете и с 9,5 процентни пункта при жените. Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2019 година на национално ниво показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност нараства от 22,6 до 29,6 %, а за област Перник равнището на бедност се повишава съответно от 20,9 до 25,7 %, или с 4,8 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 43,3 % или с 22,4 процентни пункта. Поляризацията на населението в област Перник по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2019 година показва, че най-бедните 20 % от домакинствата имат 4,6 пъти по-нисък доход от най-богатите 20 %, като спрямо 2018 година поляризацията се увеличава.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. За оценка на материалните лишения на домакинствата се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги, като например: ползване на едноседмична почивка извън дома, посрещане със собствени средства на неочаквани финансови разходи, консумация на месо, пиле или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден, ограничения при отоплението на жилището поради недостиг на средства, затруднения при плащането навреме на разходи за жилището. През 2019 година в област Перник 18,8 % от населението живее в материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя), което се увеличава спрямо предходната година с 0,7 процентни пункта.

Виж също...

Loading...