Съдия в Районен съд-Брезник разглежда над 60 дела месечно, а в трънското съдилище – малко над 40 дела

Натовареността при разглеждането на дела в съда в град Брезник е над 50 дела месечно, става ясно от годишен доклад за дейността на съдилищата през 2019 година.

Сред районните съдилища извън областните центрове (при средна
натовареност от 43,41 дела за разглеждане месечно от един съдия) има съдилища с натовареност и под 20 дела. В същото време при други съдилищата от това ниво натовареността е над 80 дела месечно. Месечно един съдия в Районен съд-Брезник разглежда 64,50 дела, а в Районен съд-Трън – 40,55 дела.

За поредна година се налага изводът, че част от съдилищата са твърде натоварени, което естествено води до по-бавно правосъдие, докато друга част от съдилищата са недостатъчно натоварени. Проблемът с непреодоляното неравномерно натоварване в комбинация с дългите срокове за провеждане и приключване на конкурсните процедури, както и използването на института на
командироване масово, а не по изключение, продължават да вълнуват съдиите, правораздаващи в Република България, става още ясно от доклада.

Виж също...

Loading...