Близо 30 % от хората в област Перник живеят в риск от бедност или социално изключване

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Комбинирането на трите показателя показва, че през 2019 година 32,5 % от населението на страната, или 2 278,7 хиляди лица, са били в риск от бедност и социално изключване. За област Перник през 2019 година 34,8 хиляди лица или 28,8 % живеят в риск от бедност или социално изключване – съответно 22,3 % от мъжете и 34,9 % от жените. Стойността на показателя се увеличава с 2,7 процентни пункта спрямо 2018 година, повече при жените – с 5,1 процентни пункта, в сравнение с мъжете – с 0,1 процентни пункта.

Виж също...

Loading...