Районният съд в Трън е събрал малко над 10 хиляди лева от такси за услуги, свързани с вписванията през 2019 година

През юли 2018 година на основание трудов договор, сключен между Министерство на правосъдието и съдията по вписвания, щатната бройка на съдия по вписванията в Районния съд на Трън е заета при условията на член 68, алинея 1, точка 4 от Кодекса на труда (до провеждане на конкурс), считано от дата на встъпване в длъжност. Съгласно заповеди на министъра на правосъдието на съдията по вписвания е възложено да изпълнява и функциите на държавен съдебен изпълнител при Районен съд-Трън. В периодите, в които съдия по вписванията е бил в отпуск, функциите по заместване са били изпълнявани от съдия при Районен съд-Трън Петър Симеонов, който е административен ръководител и председател на съда и командирован съдия по вписвания от Районен съд-Брезник, става ясно от годишен отчетен доклад на трънската съдебна институция.

Общо за 2019 година са извършени 732 вписвания, от които: договорите за дарение са 57; договоритр за продажба са 173; договорните ипотеки са 4; договорите за аренда и наем са 62; 29 пък са възбраните; констативните нотариални актове и обстоятелствени проверки са 153; договорите за доброволна делба са 11; актовете за общинска собственост са 116; в графата “Други” попадат 127 вписвания.

В района на действие на Районния съд в град Трън през 2019 година е имало двама действащи нотариуси, като към настоящия момент нотариус е Р. Борисова, поради което съдията по вписванията не е изпълнявал нотариални функции. През 2019 година са образувани 394 нотариални и 336 канцеларски дела срещу 210 нотариални и 396 канцеларски дела през предходния отчетен период, 533 дела за 2017 година, 206 за 2016 година. Издадени са 200 преписи и са издадени 37 броя удостоверения. Направени са 18 броя справки по молба на държавен орган, 27 броя устни справки. Образуваните канцеларски дела са 336 броя. Размерът на събраните такси за периода възлиза на 10 008 лева и 63 стотинки за настоящия отчетен период. Таксите за вписване се събират преди извършване на съответното действие, поради което няма несъбрани такси. От тях държавните такси за вписване са 9 105 лева и 13 стотинки; държавни такси за удостоверение са 440 лева; такси за заверен препис – 384 лева и 90 стотинки и такси за справки 75 лева и 50 стотинки или общо събраните суми от държавни такси са в размер на 10 008 лева и 63 стотинки.

Виж също...

Loading...