Службата по вписванията в Брезник е събрала малко над 16 хиляди лева от такси през 2019 година

В района на Районен съд-Брезник работят двама частни нотариуси и един помощник нотариус. Дейността на съдията по вписванията се покрива с тази на службата по вписвания, която е към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, става ясно от годишен отчетен доклад на институцията

През отчетната 2019 година са извършени общо 1 399 броя вписвания и 36 броя заличавания от които: продажби – 343 броя, дарения – 41 броя, замени – 43 броя, договорни ипотеки – 8 броя, законни ипотеки – 0 броя, констативни нотариални актове – 90 броя; обстоятелствени проверки – 109 броя, решения на Областна дирекция „Земеделие“ – 106 броя, актове за държавна собственост – 18 броя, актове за общинска собственост – 241 броя, договор за делба – 20 броя, договор за аренда – 35 броя, договор за наем – 200 броя, искови молби – 25 броя, преписи от обявени завещания – 5 броя, суперфиция – 4 броя, отказ от вещни права – 1 брой, възбрани – 51 броя, поправка на НА – 1 брой, заличавания – 36 броя от които 7 броя заличавания на ипотеки, анекси – 31 броя, съдебно-разделителни протоколи – 4 броя, постановления за възлагане – 3 броя, протоколи за приемане на завещания – 2 броя от които нотариално заверено – 1 брой и саморъчно – 1 брой, договор за цесия – няма, съдебни решения – 4 броя, преобразуване на търговски дружества – няма, учредяване право на ползване и преминаване – 4 броя, заповед за отмяна на АДВ – 3 броя, залог върху търговско предприятие – 0 броя, УВТ – 212 броя, преписи – 264 броя, устни справки – 18 броя, справки за държавни учреждения – 9 броя, откази – 1 брой, апорт – няма.

През отчетната 2019 година от Служба по вписванията са събрани такси в размер на 16 095 лева и 13 стотинки.

Виж също...

Loading...