Престъпленията от общ характер в Трънско са генерирали най-много образувани дела в Районния съд през 2019 година

През 2019 година в Районен съд-Трън е имало за разглеждане общо 446 броя дела. Наказателните дела за отчетната година са 88 броя. Новообразуваните през 2019 година са 86 дела и 2 броя административно-наказателни дела, останали несвършени от предходния период, става ясно от годишния отчетен доклад на съда в Трън.

В сравнителен план постъпилите
новообразувани наказателни общ характер дела, съпоставими с предходните години имат следния израз: през 2015 година – 15 броя, през 2016 година – 33 броя, 2017 година – 17 броя, през 2018 година – 9 броя, а през 2019 година, както посочих по-горе са 15 броя, което показва увеличение на броя на наказателните общ характер дела, спрямо наказателните общ характер през 2018 година. През 2016 година наказателните дела общ характер са били двойно повече от делата, спрямо предходните отчетни периоди – 2014 – 2015 година. Причините за това бяха все още съществуващата бежанска вълна, отбелязаха от Районния съд.

От посочените видове престъпления по глави най-голям е броят на образуваните дела от общ характер за общоопасните престъпления. В тази група се наблюдава леко увеличение в броя на образуваните и водени дела в сравнение с предходните години. В годините са били образувани: през 2015 година – 6 броя, през 2016 година – 7 броя, през 2017 година – 8 броя, през 2018 година – 6 дела, а през отчетната 2019 година са образувани – 8 дела. Броя на делата по престъпления по 343б от Наказателния кодекс, управление на моторни превозни средства с концентрация на алкохол над 1,2 промила са три броя за отчетната 2019 година и един брой дела по член 343в от Наказателния кодекс за управление на моторно превозно средство в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство. През отчетната година е образувано едно дело по член 346 от Наказателния кодекс за противозаконно отнемане на моторно превозно средство. През 2019 година е останало несвършено едно дело по член 343б от Наказателния кодекс.

Наблюдава се намаление на делата за престъпления против личността. През отчетния период има едно дело по престъпления против брака, семейството и младежта по глава IV от Наказателния кодекс. При престъпленията против собствеността се наблюдава тенденция към увеличение на броя дела по тази глава, спрямо техния брой през предходните години. Броят на делата по глава VI от особената част на Наказателния кодекс – Престъпления против стопанството са се увеличили. Престъпленията против дейността на държавни органи и обществени организации са намалели в сравнение с предходните отчетни периоди, когато проблем бе потока и бежанската вълна през Западните Балкани. През отчетната 2019 година е образувано едно дело за хулиганство от Глава Х от Наказателния кодекс „Престъпления против реда и общественото спокойствие“, което показва увеличение в сравнение с предходния отчетен период, констатират от съда.

По водените през отчетната година наказателни общ характер дела осъдените с присъда е едно лице и по одобрени 12 броя споразумения са осъдени 13 лица. Постановената от съда присъда е една, която не е обжалвана. През отчетната година няма оправдателна присъда.

Виж също...

Loading...