Обслужването в службите по геодезия, картография и кадастър ще се подобри чрез преструктуриране

Дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ в Агенцията по геодезия, картография и кадастър се разделя на две дирекции: „Кадастрална и специализирани карти“ и „Геодезия и картография“ като функциите й се поемат от новите две дирекции. Това се предвижда с приетото от правителството Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Промените са свързани с приключването на преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта, в резултат на което отпадат задълженията на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ по изпълнение на тази дейност. С преструктурирането на специализираната администрация на Aгенцията по геодезия, картография и кадастър няма да се променя досегашната обща щатна бройка на ведомството, а числеността на служителите в новите дирекции се намалява от 39 на 30 щатни бройки. Останалите 9 щатни бройки от досегашната дирекция се прехвърлят към службите по геодезия, картография и кадастър. По този начин ще се обезпечат ресурсно службите, за да се подобри обслужването в тях.

В изпълнение на изискванията на Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност се създава длъжността „Служител по мрежова и информационна сигурност“, който е на пряко подчинение на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

След извършване на изменението общата численост на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 417 щатни бройки се запазва, като общата администрация на агенцията се състои от една дирекция – „Административно – правно и финансово обслужване“ – 33 щатни бройки, специализирана администрация, състояща се от дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ – 15 щатни бройки, дирекция „Геодезия и картография“ – 15 щатни бройки, дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – 15 щатни бройки, служби по геодезия, картография и кадастър – 334 щатни бройки, както и изпълнителен директор, главен секретар, служител по сигурността на информацията, финансов контрольор и служител по мрежова и информационна сигурност.

Виж също...

Loading...