Пълномощниците към ловно-рибарското сдружение в Трън предстои да се съберат на общо събрание през месец август

Общо събрание на пълномощниците към ловно-рибарско сдружение „Руй“ ще се проведе в град Трън през месец август. Събранието ще се свика на основание член 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съобщиха от сдружението.

Дневният ред е съставен 7 точки, сред които са отчет за дейността на Управителния съвет на ловно-рибарско сдружение „Руй“ за 2019 година, приемане програма за работа на сдружението през 2020 година, утвърждаване на сумата за членския внос за 2021 година и други. Заседанието ще се проведе на 21 август от 10 часа в зала “Екомилк” в трънското народно читалище “Гюрга Пинджурова-1895”.

При липса на кворум на основание член 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел събранието ще се проведе същия ден в 11 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Виж също...

Loading...