Жилищата на 1 000 души от населението в община Брезник са 1 426, а в община Трън наброяват 1 937

Към 31 декември 2019 година жилищният фонд в област Перник се състои от 62 507 сгради с 96 278 жилища в тях. В сравнение с 2018 година жилищните сгради са със 113 повече, а жилищата в тях се увеличават със 172. В градовете се намират 53 % от всички жилища в областта, а в селата -47 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Стоманобетонните и панелните сгради са 3 648 с 23 857 жилища в тях, тухлените – 49 794 с 63 357 жилища, а 9 064 жилища се намират в 9 065 сгради с друга конструкция. В градовете 41,8 % от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 57 % – в тухлени и 1,2 % в други сгради. В селата 75,7 % от жилищата се намират в тухлени сгради, 18,7 % – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 5,6 % в стоманобетонни и панелни сгради.

Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи – 66 хиляди, или 68,5 % от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири стаи -12,4 хиляди (12,9 %), жилищата с пет и повече стаи – 9,2 хиляди (9,5 %), а едностайните са 8,7 хиляди (9,1 %). Най-висок е относителният дял на жилищата с две и три стаи, както в градовете, така и в селата съответно – 73,2 и 63,3 %. По-голямата част от всички едностайни жилища са в градовете -69 %, а многостайните с четири и повече стаи (64,6 %) – в селата.

Според разпределението на жилищата в област Перник по години на построяване най-голям е относителният дял на построените жилища в периода 1971 – 1980 година – 23,5 % от общия жилищен фонд (22,7 хиляди), следват построените жилища в периода 1981 – 1990 година – 21,7 % (20,9 хиляди).

Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в областта е 808 при средно за страната 571. Към края на 2019 година жилищата на 1 000 души от населението в община Брезник са 1 426, а в община Трън – 1 937. Жилищата в област Перник се обитават средно от 1,2 лица, като при жилищата в градовете показателят е 1,9 лица, а в селата – 0,5. Общата полезна площ на жилищата към 31 декември 2019 година е 6 484 хиляди квадратни метра или с 0,3 % повече в сравнение с 2018 година. Полезната площ на човек от населението в областта е 54,4 квадратни метра.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...