Общинското дружество “Водоснабдяване”-Брезник има 446 хиляди лева несъбрани вземания към 31 май 2020 година

Актуализиран финансов отчет на общинското дружество „Водоснабдяване“-Брезник предстои да бъде разгледан от Общински съвет-Брезник. Отчетът ще бъде разглеждан на заседание, което ще се проведе в края на тази работна седмица, съобщиха от Общинския съвет.

Повод за представяне на актуализирания финансов отчет е решение на Общинския съвет от края на месец май. От документа е видно, че към 31 май 2020 година несъбраните вземания възлизат на 446 хиляди лева. Задълженията към края на месец май са 112 хиляди лева.

Отчетът на дружеството за периода от 1 януари до 31 май 2020 година показва, че общо разходите са 115 хиляди лева. Разходите за материали са 5 хиляди лева, за външни услуги – 17 хиляди лева, за амортизации – 7 хиляди лева, за възнаграждения – 68 хиляди лева, за осигуровки – 14 хиляди лева. Като “други разходи” е посочена сумата от 5 хиляди лева. Печалбата от обичайна дейност е в размер на 25 хиляди лева.

По отношение на приходите от обичайна дейност сумата е общо 140 хиляди лева, от които 139 хиляди лева са от продукция, а 1 000 лева от други продажби.

Виж също...

Loading...