Водоснабдяването на село Конска може да бъде подпомогнато чрез изграждане на тръбен кладенец в местността “При мост”

Инвестиционно предложение за изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) има Община Брезник. Кладенецът ще се използва за задоволяване на нуждите от вода на село Конска, става ясно от съобщение на сайта на общинската администрация.

Водоизточникът ще бъде изграден в поземлен имот с площ 481 квадратни метра, който се намира в местността “При мост”. Максималния дебит на черпене от кладенеца ще е 2,5 литра в секунда и не повече от 78 840 кубически метра годишно. В близост до площадката на обекта има изградена инженерна инфраструктура. Транспортният достъп ще се осъществява от съществуващ полски път.

Собственият водоизточник (тръбен кладенец) ще бъде разположен в имота и ще се използва за водоснабдяване за обществено питейно-битово водоснабдяване на село Конска. За водоизточниците Общината ще проведе процедури пред Басейнова дирекция-Благоевград за получаване на разрешително за водовземане, съгласно Закона за водите и Наредба № 1 от 10 октомври 2007 година за проучване, ползване и опазване на подземни води, гласи още инвестиционното предложение.

Виж също...

Loading...