Повече от половината къщи в някои села на Трънско се използват за вилен отдих вместо за постоянно живеене

Жилищата в община Трън наброяват 7 457 броя за 2015 година, което съотнесено към броя на жилищните сгради 6 838 броя показва, че повечето от тях са еднофамилни жилищни сгради. По-голямата част от жилищните сгради са морално и физически остарели, построени са преди повече от 40 години, а приблизително една четвърт от сградите са на повече от 70 години. Тези статистически данни са записани в краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020 – 2023 година на Община Трън.

В Трънско преобладават еднофамилните двуетажни сгради, разположени свободно в поземлените имоти. Въпреки че 58 % от населението на общината живее в общинския център, едва 18 % от жилищния фонд е на територията на град Трън. Големият процент жилищни сгради е в селата, които са обезлюдени и съответно жилищните сгради са необитаеми. Част от къщите се ползват за вилен отдих през уикенда и лятото, като в някои от селата това са 60 % от всички сгради – село Рани луг, а в селата Видрар, Лева река, Вукан Мрамор, Главановци – до 35 %. В общинския център повечето от жилищните сгради са на три до пет етажа, има едропанелни жилищни сгради на четири етажа.

За 2015 година по брой на стаите преобладават двустайните – 2 435 броя и тристайните – 2 236 броя или общо 63 % от жилищата, следвани от четиристайните – 1 491 броя или 20 %. Едностайните, петстайните и жилищата с повече стаи са с почти равни проценти – по около 6 %. По форма на собственост значителният дял е на частната собственост на физически лица – 98,5 %, което не се различава от общата картина за областта и страната. В повечето от населените места има електроснабдяване и водоснабдяване, но няма канализация с изключение на общинския център.

Наличният сграден фонд на територията на Трънско е общинска, държавна и частна собственост. В експлоатация са 23 сгради, които са публична общинска собственост.

Виж също...

Loading...